Novelizace Prováděcí vyhlášky 500/2002 Sb. vyhláškou č. 467/2013 Sb.

1.1.2014

Novelizace Prováděcí vyhlášky 500/2002 Sb. vyhláškou č. 467/2013 Sb.

Terminologické změny

Kromě již mnohokrát komentovaných terminologických změn vyplývajících z rekodifikace soukromého práva dochází ještě k vypuštění pojmu bilance a důsledné užívání pojmu rozvaha.

 

Věcné změny týkající se dlouhodobého majetku

Ocenění DHM

- v § 47 odst. 1 písm. l) VPU se mezi položky ostatních nákladů s pořízením souvisejících se řadí i právo stavby, pokud je záměrem účetní jednotky realizovat stavbu vyhovující právu stavby. Z tohoto důvodu není právo stavby vykazováno podle § 7 odst. 2 písm. b) jako stavba, nebo není součástí ocenění v rámci položky C.I. Zásoby.

 

- podle § 47 odst. 2 písm. j) součástí ocenění dlouhodobého majetku pro účely účetnictví nejsou pozemky, které se vykazují v jiných částech rozvahy (například - B.II.1. Pozemky, B.II.2. Stavby, B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů a B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek – zejména v položce ložisek vyhrazených nerostů.

 

V případě nabytí více než jedné složky majetku (§ 24 odst. 3 písm. b) ZÚ) bude docházet k poměrnému rozúčtování celkové pořizovací nebo reprodukční pořizovací ceny podle ocenění všech složek majetku znalcem nebo kvalifikovaným odhadem (§ 61a odst. 3 VPU). Stejným způsobem budeme postupovat i při nabytí více než jedné části majetku (rozdělení pozemku a stavby, pokud jsou nabývány jako jedna nemovitá věc).

 

Věcná břemena

- pod pojem Jiný dlouhodobý hmotný majetek patří také věcná břemena k pozemku a stavbě s výjimkou užívacího práva, pokud nejsou vykazována jako součást ocenění položky "B.II.2. Stavby" nebo jako součást ocenění v rámci položky "C.I. Zásoby".

 

Další věcné změny související s právem stavby

Právo stavby může být, podle skutečného nakládání, nebo záměru následného nakládání s ním, vykazováno jako:

- samostatná věc na účtu skupiny 02, pokud není záměrem účetní jednotky realizovat stavbu vyhovující právu stavby,

- součást ocenění stavby podle § 47 odst. 2 písm. j) PVU, pak je opět vykazováno na skupině 02

- jako zásoba, pokud je nabyto za účelem obchodování s ním, pak je evidováno na skupině 13

 

Odpisy práva stavby

Jsou stanoveny v § 56 odst. 4 VPU. Pokud je:

a) předpokládaná doba užívání stavby vyhovující právu stavby kratší než sjednaná doba, na kterou je právo stavby zřízeno, účetní jednotka v odpisovém plánu zohlední případnou hodnotu práva stavby při vyřazení stavby,

 

b) sjednaná doba, na kterou je právo stavby zřízeno, kratší než předpokládaná doba užívání stavby vyhovující právu stavby, účetní jednotka v odpisovém plánu tuto skutečnost zohlední případnou hodnotou stavby při jejím vyřazení ve zbytkové hodnotě stavby.

 

Věcné změny týkající se technického zhodnocení (§ 47 odst. 3 VPU)

Technické zhodnocení je nově definováno pro účely účetnictví z věcného pohledu shodně se ZDP, hodnotově však nezávisle na definici ZDP. Novinkou je povinnost hodnotového vymezení technického zhodnocení shodně jako ocenění určeného účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku a to počítáno za všechny dokončené zásahy do jednotlivého dlouhodobého majetku za účetní období (např. za rok). V případě staveb se postupuje výše uvedeným způsobem, pokud vynaložené náklady na technické zhodnocení dosáhnou významné hodnoty ve vztahu k pořizovací ceně nebo reprodukční pořizovací ceně jednotlivé stavby

 

Technické zhodnocení na drobném hmotném a nehmotném majetku, stejně tak i technické zhodnocení pronajatého majetku bude vykazováno i nadále jako součást položky Stavby nebo Samostatné hmotné (nehmotné) movité věci a to od hodnoty stanovené v § 47 odst. 3 VPU.

 

Technické zhodnocení nemovité kulturní památky a církevní stavby nezvyšuje vstupní cenu majetku a je odpisováno samostatně.

 

Pojmoslovné změny v účtové osnově a výkazech

Nové názvy jednotlivých položek rozvahy jsou:

Aktiva:

B II.3    Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

B III.4   Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv

C II.4    Pohledávky za společníky obchodní korporace a společníky sdruženými ve společnosti

C III.4   Pohledávky za společníky obchodní korporace a společníky sdruženými ve společnosti

 

Pasiva:

A II.1    Ažio

A II.4 až 6 – původní pojem „společnost je nahrazen pojmem obchodní korporace

A III.    Fondy ze zisku

A.III.1.    Rezervní fond

A.V.1.    Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ /

A.V.2.    Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku //.

 

Položky A.V.1.    Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ / a A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku //budou součástí i rozvahy ve zjednodušeném rozsahu.

Nové názvy jednotlivých položek výkazu zisku a ztráty jsou:

C.2    Odměny členům orgánů obchodní korporace

 

Nové názvy účtových skupin účtové osnovy

42    Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření

 

Příklady na technické zhodnocení dlouhodobého majetku v podmínkách roku 2014

Příklad 1

Společnost ve své vnitřní směrnici má definovaný DNM překročením částky 60 000 Kč. V roce 2014 postupně došlo k opakovanému technickému zhodnocení software v původní vstupní ceně 100 000 Kč ve výši 40 000 a 30 000 Kč.

Operace      Text           Tis. Kč       MD       D      
1. TZ č. 1 40 041 321
2. TZ č. 2 30 041 321
3. Výsledná cena SW     170 013  

 

Ve vztahu k dani z příjmů se jedná o daňově účinné náklady uplatnitelné mimoúčetně do základu daně. Vstupní cena pro účely ZPD činí 100 tis. Kč, zatímco vstupní cena pro účely účetnictví pak 170 tis. Kč. Pokud byly dosud uplatňovány shodné účetní a daňové odpisy, nebude toto již nadále možné.

Variantně je možné uplatnit § 32a odst. 6 ZDP a „dobrovolně“ se vzdát daňové účinnosti nákladů, čímž by došlo k vyrovnání účetní a daňové vstupní ceny.

 

Příklad 2

Společnost ve své vnitřní směrnici má definovaný DNM překročením částky 60 000 Kč. V roce 2014 došlo k  technickému zhodnocení software v původní vstupní ceně 100 000 Kč ve výši 50 000 Kč.

Operace     Text         Tis. Kč     MD           D      
1. TZ č. 1 50 518 321
2. Výsledná cena SW     100 013  
         

 

Ve vztahu k dani z příjmů se jedná o daňově neúčinný náklad vyloučený ze základu daně v daňovém přiznání. Vstupní cena pro účely ZPD činí 150 tis. Kč, zatímco vstupní cena pro účely účetnictví pak 100 tis. Kč. Pokud byly dosud uplatňovány shodné účetní a daňové odpisy, nebude toto již nadále možné.

Variantní řešení z hlediska ZDP zde neexistuje.

 

Příklad 3

Společnost ve své vnitřní směrnici má definovaný DNM překročením částky 20 000 Kč. V roce 2014 postupně došlo k opakovanému technickému zhodnocení software v původní vstupní ceně 30 000 Kč ve výši 15 000 a 10 000 Kč.

Operace      Text      Tis. Kč     MD      D       
1. TZ č. 1 15 041 321
2. TZ č. 2 10 041 321
3. Výsedná cena SW    55 013  

 

Ve vztahu k dani z příjmů se jedná o daňově účinné náklady uplatnitelné mimoúčetně do základu daně. Vstupní cena pro účely ZPD činí 30 tis. Kč, zatímco vstupní cena pro účely účetnictví pak 55 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že se jedná o DNM, který není NM, v normální situaci je uplatněna shoda účetních a daňových odpisů podle § 24 odst. 2 písm. v) ZDP. To však v nastalé situaci nebude možné, neboť by hodnota TZ daná do daňových nákladů byla duplicitně uplatněna v odpisech. Bude tedy třeba počítat „účetní odpisy postaru“ a ty budou shodné s daňovými.

Variantním řešením je aplikace § 32a odst. 6 ZDP a následná úprava daňových odpisů

 

Příklad 4

Společnost ve své vnitřní směrnici má definovaný DHM překročením částky 10 000 Kč. V roce 2014 postupně došlo k opakovanému technickému zhodnocení stroje v původní vstupní ceně 20 000 Kč ve výši 5 000 a 6 000 Kč.

Operace      Text      Tis. Kč      MD     D     
1. TZ č. 1 5 041 321
2. TZ č. 2 6 041 321
3. Výsedná cena SW    31 022  

 

Ve vztahu k dani z příjmů se jedná o daňově účinné náklady uplatnitelné mimoúčetně do základu daně. Vstupní cena pro účely ZPD činí 20 tis. Kč, zatímco vstupní cena pro účely účetnictví pak 31 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že se jedná o DHM, který není HM, v normální situaci je uplatněna shoda účetních a daňových odpisů podle § 24 odst. 2 písm. v) ZDP. To však v nastalé situaci nebude možné, neboť by hodnota TZ daná do daňových nákladů byla duplicitně uplatněna v odpisech. Bude tedy třeba počítat „účetní odpisy postaru“ a ty budou shodné s daňovými.

Variantním řešením je aplikace § 33 odst. 1 ZDP, tj. „dobrovolné“ TZ i pro účely ZDP i v případě podlimitních částek a následná úprava daňových odpisů