DPH - kontrolní hlášení od 2016

3.8.2015

DPH - kontrolní hlášení od 2016

Kontrolní hlášení – první vzor

 

Osoby povinné podat kontrolní hlášení:

Jedná se o plátce, který:

- uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku (nebo na něj přijal úplatu), tj. vyplňuje řádky daňového přiznání:

1, 2 (realizovaná zdanitelná plnění s odvodem daně na výstupu) a

25 (realizovaná zdanitelná plnění u dodavatele v režimu PDP)

- přijal zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku (nebo na něj poskytl úplatu) a vyplňuje řádky:

40 a 41 - uplatnění nároku na odpočet od plátců z přijatých dokladů,

10 a 11 – přijetí plnění v režimu PDP ze strany odběratele

- přijal zdanitelná plnění u nichž má povinnost přiznat daň příjemce plnění (od poskytovatelů mimo tuzemsko) a vyplňuje řádky:

3 a 4 – pořízení zboží z jiného členského státu od osoby registrované k dani v JČS

5 a 6 – přijetí služby od osoby povinné k dani s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1 ZDPH

9 – přiznání daně z pořízení nového dopravního prostředku

12 a 13 – ostatní zdanitelná plnění, kde příjemce je povinen přiznat daň (služby od osob povinných k dani ze třetích zemí, plnění podle § 10 atd.)

- uplatňuje zvláštní režim pro investiční zlato (přijetí zprostředkovatelské služby, uskutečnění dodání investičního zlata v režimu osvobození s nárokem na odpočet daně, nebo vyrobil investiční zlato či zlato na investiční zlato přeměnil.

¨

Povinnost podat KH má také:

- skupina (zastupující člen skupiny)

- osoby podnikající podle smlouvy o společnosti (určený společník), nebo i členové společnosti pokud uskutečňují plnění i mimo společnost,

- insolvenční správce za plátce v insolvenci

Naopak nemají povinnost podat KH osoby, které:

- nejsou plátci, nebo

- jsou identifikované osoby, nebo

- jsou plátci, kteří neuskutečnili ani nepřijali žádné výše uvedené plnění za sledované období (měsíc u právnických osob, zdaňovací období u fyzických osob)

 


Do KH nepatří:

- dovoz zboží (ř. 7 a 8)

- plnění s místem plnění mimo tuzemsko a plnění osvobozená s nárokem na odpočet daně (II. oddíl DP), jako je vývoz, dodání zboží osobě registrované k dani z JČS, dodání služeb s místem plnění mimo tuzemsko. Výjimkou je řádek 25, který vyplňuje dodavatel v režimu PDP (uváděn v KH) a částečně také ř. 26 ve vztahu k investičnímu zlatu – také uváděno v KH)

- třístranné obchody (ř. 30 a 31)

- nároky na odpočet při dovozu, kdy je správcem daně celní úřad (ř. 42)

- nároky na odpočet daně v případě, kdy daň nepochází od českých plátců (ř. 43 a 44), stejně tak odpočet v režimu PDP u příjemců plnění

- koeficienty a korekce odpočtů (45, 51, 52, 53), úpravy odpočtu (ř. 60)

- realizovaná plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet (ř. 50, 51)

- hodnoty pořízeného majetku (ř. 47)

- vrácení daně (61)

 

Způsoby podání:

- datovou schránkou,

- datovou zprávou se zaručeným el. podpisem

- datovou zprávou opatřenou identitou podatele přes kódy přihlášení do datové schránky,

- e-formulář s potvrzením o podání doručeném do lhůty podání KH (tato varianta zřejmě nebude platit pro držitele datových schránek).

Způsoby podání KH jsou stále v jednání, jisté je jen, že se bude jednat o elektronickou formu.

Druhy KH

- řádné - povinnost podat do 25. dne po skončení období (bez liberační lhůty, kterou známe u DP)

- opravné – podané jako „další“ do výše uvedené lhůty (plátce znovu uvede všechny údaje s promítnutím opravy)

- následné – do 5 pracovních dnů po zjištění nesprávných nebo neúplných údajů (plátce znovu uvede všechny údaje s promítnutím oprav, nejedná se o „rozdílové“ podání)

Do KH se povinně uvádí e mailová adresa pro všechny, kteří nemají zpřístupněnu datovou schránku

 

Zaokrouhlování:

Základ daně a DPH se může uvádět na haléře, nebo zaokrouhlené na Kč, dle rozhodnutí plátce.

Vykazování opravných daňových dokladů

- v případě § 42 se vykazují se jen rozdíly mezi opraveným a původním dokladem, případně se záporným znaménkem

- v případě § 43 se vykazuje původní plnění záporně a nové správné kladně

 

Číslo daňového dokladu

. jedná se o evidenční číslo dokladu uvedené na dokladu poskytovatelem plnění při vystavení daňového dokladu. Naopak se nejedná o vnitřní evidenční číslo příjemce. Doklady vykazované v souhrnu, nebudou mít uvedeno žádné číslo dokladu.

 

Části formuláře

Výkaz kontrolního hlášení se bude sestávat ze tří částí:

A – plnění, u kterých je plátce povinen přiznat daň („výstupy“)

A1 – realizovaná plnění v režimu PDP, kde je daň povinen přiznat příjemce plnění (ř. 25), jedná se o doklady vystavené dodavatelem - vydané doklady bez DPH na výstupu (nevyplňuje se již příloha k DP na režim PDP, tyto přílohy jsou nahrazeny v plném rozsahu KH)

- vykazujeme k datu uskutečnění plnění tyto detaily: DIČ odběratele, číslo dokladu, DUZP (ne ze záloh) ve formě DD.MM.RRRR, základ daně, kód předmětu plnění (platí zásada jeden řádek = jeden doklad, s výjimkou různých druhů plnění, pak je vyplněno více řádků pro více kódů plnění)

 

A2 – přijatá plnění (od osob neusazených v tuzemsku), u kterých je příjemce povinen přiznat daň (ř. 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13) – přijaté doklady bez DPH

- vykazujeme tyto detaily: DIČ dodavatele z JČS, číslo dokladu, datum povinnosti přiznat daň (DD.MM.RRRR), základ daně a DPH v jednotlivých sazbách daně.

Datum povinnosti přiznat daň je:

- u pořízení zboží z JČS datum vystavení daňového dokladu bez ohledu na to, zda je či není doklad k dispozici (pokud doklad nedojde do 25. dne měsíce následujícího, vzniká daňová povinnost právě k tomuto dní a uvádí se plnění bez čísla dokladu), následné odchylky při skutečném dojití dokladu se vykazují do řádného kontrolního hlášení k datu vystavení dokladu (tedy nikoliv k datu jeho dojití),

- u služeb k DUZP nebo vystavení dokladu, co nastane dříve (i zde je možné uvést bez dokladu, stejně jako u pořízení zboží a následně řešit odchylky). Číslo později obdrženého dokladu se neuvádí

- vždy primárně k datu přijetí platby příjemcem v případě, že bude záloha poskytnuta dříve než výše uvedená data vzniku daňové povinnosti

 

A3 – uskutečněná plnění v režimu investičního zlata (ř. 26 – část)

- vykazujeme tyto detaily: DIČ odběratele nebo jeho identifikaci (u neplátce), číslo dokladu, datum uskutečnění osvobozeného plnění (DD.MM.RRRR), hodnotu osvobozeného plnění

 

A4 – realizovaná zdanitelná plnění s povinností přiznat daň dodavatelem (ř. 1 a 2) – vydané doklady s daní na výstupu (řádné i zjednodušené, pokud na nich bude uvedeno DIČ příjemce)

Budou zde uvedeny doklady:

- pro plátce i pro neplátce,

- doklady o použití,

- ODD podle § 44 (uvádíme jen DPH, nikoliv základ daně)

- zvláštní režim pro cestovní službu (režim 1)

- zvláštní režim pro použité zboží (režim 2)

- plnění vykazujeme k datu vzniku povinnost přiznat daň tyto detaily: DIČ odběratele, číslo dokladu, DUZP nebo přijetí platby (DD.MM.RRRR), základ daně a DPH v jednotlivých sazbách, označení zvláštního režimu, označení ODD podle § 44 (X),

 

A5 - realizovaná zdanitelná plnění s povinností přiznat daň dodavatelem, na která byly vystaveny zjednodušené daňové doklady bez uvedení DIČ příjemce, nebo byla realizována plnění bez povinnosti vystavit daňový doklad (neplátcům) (ř. 1 a 2) – vydané doklady s daní na výstupu

Vykazujeme k datu povinnosti přiznat daň tyto detaily: souhrn základu daně a DPH v jednotlivých sazbách, neuvádí se DIČ ani čísla dokladů

 

B – přijatá plnění s místem plnění v tuzemsku („vstupy“)

B1 – přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce (ř. 10 a 11)

- vykazujeme k datu uskutečnění plnění tyto detaily: DIČ dodavatele, číslo dokladu, DUZP (ne ze záloh) (DD.MM.RRRR), základ daně, kód předmětu plnění (platí zásada jeden řádek = jeden doklad, s výjimkou různých druhů plnění, pak je více řádků pro více kódů)

 

B2 – přijatá zdanitelná plnění, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně na vstupu - přijaté řádné i zjednodušené doklady s DIČ odběratele (ř. 40 a 41, NE odpočet z řádků 43 a 44 – tj, odpočet z PDP, z intrakomunitárního pořízení zboží a služeb)

Doklady uvádíme k datu, kdy vznikla povinnost přiznat daň dodavatelem, odběratel obdržel daňový doklad a uplatňuje si z tohoto dokladu nárok na odpočet daně na vstupu v daňovém přiznání (z běžných dokladů a zjednodušených s uvedeným DIČ odběratele). Časově nárok na odpočet v KH odpovídá časovému uplatnění odpočtu v DP.

- vykazujeme tyto detaily: DIČ dodavatele, číslo dokladu, DUZP nebo přijetí platby (DD.MM,RRRR), základ daně a DPH v jednotlivých sazbách

-v případě kráceného nároku vykazujeme plné hodnoty základu daně i daně,

-v případě poměrného nároku vykazujeme poměrné krácený základ daně i DPH poměrným koeficientem (označujeme sloupec „použit poměr“ ANO/NE),

- u přijatých ODD podle § 44 označujeme jako dlužníci poslední sloupec (X) a uvádíme pouze daň

 

B3 – přijatá zdanitelná plnění, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně na vstupu - přijaté zjednodušené doklady bez DIČ odběratele (ř. 40 a 41)

Vykazujeme k datu povinnosti přiznat daň tyto detaily: souhrn základu daně a DPH v jednotlivých sazbách, neuvádí se DIČ ani čísla dokladů.

 

C – kontrolní mechanismy návaznosti na jednotlivé řádky daňového přiznání k DPH

Části KH           =          Řádky DP

A1                    =          25

A2                    =          3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13

A4 a A5            =          1 a 2

B1                    =´         10 a 11

B2 a B3            =          40 a 41

 

U měsíčních plátců právnických i fyzických osob se jedná o návaznosti dodržované každý měsíc.

U čtvrtletních plátců – fyzických osob se KH i DP sestavuje čtvrtletně a návaznosti se řeší čtvrtletně.

U čtvrtletních plátců právnických osob se sčítají tři hodnoty ze tří měsíčních KH a rovnají se řádkům čtvrtletního daňového přiznání.

Ing. Ivana Pilařová