Interpretace Národní účetní rady 27 – Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

1.1.2014

Interpretace Národní účetní rady 27 – Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

Popis základní situace, kterou Interpretace řeší:

Účetní jednotka pořídila dlouhodobý majetek se záměrem financovat jej prostřednictvím dotace. Majetek byl pořízen, zařazen a bylo započato odpisování. Na pořízení majetku účetní jednotka požádala, nicméně nevznikl nezpochybnitelný nárok na dotaci. V následujícím období (po sestavení účetní závěrky) účetní jednotka dotaci obdržela.

Interpretace neřeší situace, kdy účetní jednotka primárně nepořizovala majetek z dotace, pořízení majetku a přiznání dotace spolu nesouviselo a o dotaci účetní jednotka požádala až poté, co byl majetek pořízen.

Interpretace rozlišuje tři základní situace:

Nezaúčtování dotace je účetní chybou, dochází o opravě účetních chyb minulých let

Hodnota přiznané dotace                               378/346      
Zúčtování dotace 346/022
Inkaso peněz 221/378
Korekce odpisů 082/427

 

Z účtování je zřejmé, že dochází ke snížení hodnoty již odpisovaného majetku a také ke korekci odpisů, které byly původně uplatněny z ceny před snížením o dotaci. Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu účetních chyb minulých let, je zvoleno účtování pro účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let.

Z důvodu zajištění srovnatelnosti se v rozvaze opraví ve srovnávacích údajích minulého období odpovídající položky (pořizovací cena, oprávky, kapitál). Ve výsledovce se opraví za srovnatelné minulé období odpovídající položky odpisů a výsledku hospodaření.

 

Nezaúčtování dotace je účetní operací běžného období

Nezpochybnitelný nárok na přiznání dotace      378/346      
Zúčtování dotace 346/022
Inkaso peněz 221/378
Korekce odpisů 082/551

 

 

Situace je podobná již výše popsané, jedná se však o správné účtování v reálném čase, proto i korekce odpisů je účtována proti nákladům běžného období. Po snížení hodnoty majetku se majetek odpisuje dále ze snížené vstupní ceny.

 

Hodnota dotace je vyšší než zůstatková cena dlouhodobého majetku

Adekvátně se postupuje podle bodu a) nebo b) s tím, že se majetek snížený hodnotou dotace až na nulovou hodnotu, nevyřadí, ale dále se eviduje jako zcela odepsaný.