Interpretace Národní účetní rady 28 – Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek

1.1.2014

Interpretace Národní účetní rady 28 – Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek

Popis základní situace, kterou Interpretace řeší:

Účetní jednotka pořídila dlouhodobý majetek a zařadila jej do používání.v pořizovací ceně snížené o dotaci, případně majetek i začala odpisovat. V důsledku porušení podmínek pro získání dotace, má účetní jednotka v některém z období následujících po pořízení majetku, povinnost dotaci vrátit (v souladu s I – 14).

Tato interpretace upravuje pouze způsob účetního zachycení následného vrácení dotace na pořízení dlouhodobého majetku a nikoliv jiné následné úpravy pořizovací ceny dlouhodobého majetku, jako jsou opravy chyb, změny metody, reklamace, slevy, opravné položky apod. V těchto případech se postupuje odlišným způsobem (I- 26 – Slevy z pořizovací ceny dlouhodobého majetku v následujících účetních období po zařazení).

Interpretace rozlišuje dvě základní situace:

Nezaúčtování vrácení dotace je účetní chybou, dochází o opravě účetních chyb minulých let

Povinnost vrácení dotace               346/379
Zúčtování dotace 022/346
Vrácení peněz 346/221
Korekce odpisů 425/082

 

Z účtování je zřejmé, že dochází ke zvýšení hodnoty již odpisovaného majetku a také ke korekci odpisů, které byly původně uplatněny z ceny před zvýšením o dotaci. Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu účetních chyb minulých let, je zvoleno účtování pro účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let.

Z důvodu zajištění srovnatelnosti se v rozvaze opraví ve srovnávacích údajích minulého období odpovídající položky (pořizovací cena, oprávky, kapitál). Ve výsledovce se opraví za srovnatelné minulé období odpovídající položky odpisů a výsledku hospodaření.

 

Nezaúčtování vrácení dotace je účetní operací běžného období

Povinnost vrácení dotace               346/379
Zúčtování dotace 022/346
Vrácení peněz 346/221
Korekce odpisů 551/082

 

Situace je podobná již výše popsané, jedná se však o správné účtování v reálném čase, proto i korekce odpisů je účtována proti nákladům běžného období. Po zvýšení hodnoty majetku se majetek odpisuje dále ze zvýšené pořizovací ceny.

 

V obou případech pozdějšího přidělení či vrácení dotace se dotyčná situace zobrazí v příloze účetní závěrky.

Ing. Ivana Pilařová