Kontrolní hlášení na DPH - první zkušenosti a problémy

31.5.2016

Kontrolní hlášení na DPH - první zkušenosti a problémy

Kontrolní hlášení na DPH – první zkušenosti a problémy

 

Promítání opravných daňových dokladů do KH

§ 42 aneb promítání u výstavce

V řádném KH se vykazují samostatně opravy hodnot plnění, uvádí se rozdíl mezi opraveným a původním základem daně, popř. rozdíl mezi opravenou a původní daní a to podle charakteru opravy s kladným nebo záporným znaménkem.

Opravy uvede dodavatel nebo odběratel do příslušné části kontrolního hlášení – dle režimu opravy. Do položky data uvede plátce datum uskutečnění zdanitelného plnění podle § 42 odst. 3 ZDPH a to takto:

Oprava základu daně a výše daně je samostatným zdanitelným plněním, které se považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období, ve kterém plátce

 1. a)   opravou základu daně a výše daně zvyšuje daň na výstupu – tj. bez povinnosti dokládat doručení druhé straně,
 2. b)   opravou základu daně a výše daně snižuje daň na výstupu a osoba povinná k dani, právnická osoba nepovinná k dani, nebo identifikovaná osoba, pro kterou se původní plnění uskutečnilo nebo která poskytla úplatu, z níž vznikla povinnost přiznat daň, obdržela opravný daňový doklad, nebo
 3. c)   provedl opravu základu daně a výše daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty, pokud plátce neměl povinnost vystavit opravný daňový doklad (tj. osobám nepovinným k dani)a to jak při zvýšení, tak i při snížení daně.

 § 74 aneb promítání u příjemce

Související úpravy odpočtu daně na straně příslušného příjemce zdanitelného plnění se uvádějí v souladu s postupy definovanými ustanovením § 74 – tj v případě ODD na nižší daňovou povinnost plátce provede opravu základu daně a výše daně za zdaňovací období, ve kterém se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti ji provést. V případě ODD na vyšší daňovou povinnost se uplatňují stejné principy jako při uplatnění nároku na odpočet. Pracuje se vždy s rozdílem základu daně i daně.

 § 43 pro výstavce i příjemce ODD

Opravy podle § 43 a podle daňového řádu se uvádějí do následného kontrolního hlášení za příslušné období, ke kterému se vztahují (§ 101f odst. 2). Opravuje se příslušná část kontrolního hlášení, ke které se oprava (celá hodnota) vztahuje (resp. jaký režim má oprava, tak v tomto režimu se uvede do příslušné části následného kontrolního hlášení). Následné kontrolní hlášení nebude však podáváno pouze jako rozdíl proti dříve podanému kontrolnímu hlášení, ale znovu - tedy jako úplné se všemi údaji za předmětné období s promítnutím oprav.

 § 44 u věřitele

Opravy výše daně v insolvenci se považují u věřitele za samostatná zdanitelná plnění uskutečněná nejpozději k poslednímu dni zdaňovacího období, ve kterém byl opravný daňový doklad doručen dlužníkovi. Do položky datum povinnosti přiznat daň u A.4. řádného KH se uvádí datum doručení daňového dokladu (§ 44 odst. 1 písm. d) ZDPH). KH nahrazuje podání samostatného výpisu přehledu oprav podle, nicméně kopie souvisejících daňových dokladů však musí být přiloženy (§ 44 odst. 4 písm. a) ZDPH).

§ 44 u dlužníka

Dlužníkovi vzniká povinnost úpravy souvisejícího odpočtu v období, kdy mu byl doručen opravný daňový doklad – tj. do položky datum povinnosti přiznat daň („DPPD“) u B.2. řádného KH se také uvádí datum, kdy byl dlužníkovi doručen daňový doklad (§ 44 odst. 1 písm. d) ZDPH).

 

Komplikace s číslem dokladu u oznámených následných slev a bonusů

Pokud není daňový doklad k dispozici (do uplynutí lhůty pro podání souvisejícího kontrolního hlášení - v případě opravy odpočtu dle § 74 odst. 1, věty druhé), uvádí se interní číslo, pod kterým je u příjemce oprava evidována. Poté, co je číslo opravného daňového dokladu a datum z tohoto dokladu příjemci plnění známo, tuto informaci doplní následným kontrolním hlášením.

 

Postup po oznámení výzvy

Po obdržení výzvy má plátce povinnost do 5 dnů ode dne oznámení této výzvy (tento den se nepočítá) na výzvu reagovat. Za reakci se považuje především podání řádného nebo následného kontrolního hlášení. V této reakci je vždy nutné vyplnit č.j. výzvy (resp. celé číslo jednací správce daně z doručené výzvy, ve tvaru: 99999999/99/9999-99999-999999, vč. uvedených oddělovačů).

 

Specifické případy podání kontrolního hlášení jako reakce na výzvu správce daně (vždy do 5 dnů):

 1. výzva k podání řádného KHReakce b) - pokud povinnost na základě zákona nevznikla, podá, jako reakci na výzvu správce daně vyzývající k podání, tzv. „nulové kontrolní hlášení“. Plátce vyplní údaje na stránce „záhlaví“ a na stránce „plátce“ kontrolního hlášení. Pokud má vyplněno č.j. výzvy (resp. celé číslo jednací správce daně z doručené výzvy, ve tvaru: 99999999/99/9999-99999-999999, vč. uvedených oddělovačů), má možnost vybrat z roletového menu „Rychlá odpověď na výzvu“ volbu: – „Nemám povinnost podat kontrolní hlášení (KH).“
 2. Reakce a) – pokud povinnost podání skutečně vznikla, podat řádné KH
 3. Výzva k podání následného KH z důvodu pochybnosti o správnosti nebo úplnosti původně podanému KH. Reakce b) - pokud je však plátce na základě jemu známého faktického stavu přesvědčen o správnosti a úplnosti deklarovaných údajů v původním kontrolním hlášení, potvrdí tyto původní údaje (bez nutnosti jejich opětovného vypisování do el. formuláře). Plátce vyplní údaje na stránce „záhlaví“ a na stránce „plátce“. Pokud má vyplněno č.j. výzvy (resp. celé číslo jednací správce daně z doručené výzvy, ve tvaru: 99999999/99/9999-99999-999999, vč. uvedených oddělovačů), má možnost vybrat z roletového menu „Rychlá odpověď na výzvu“ volbu: - „Potvrzuji správnost naposledy podaného kontrolního hlášení“.
 4. Reakce a) podání následného KH s promítnutím oprav nebo s doplněním požadovaných údajů.

 

Sankce za porušení povinností souvisejících s KH

1. Nepodání a pozdní podání KH

Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši

 1. a)   1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
 2. b)   10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
 3. c)   30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
 4. d)   50 000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.

2. Nereagování na výzvu, nebo pozdní reakce

Správce daně uloží pokutu do 50 000 Kč plátci, který na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení.

3. Maření správy daní

Správce daně uloží kromě pokuty podle odstavce 1 nebo 2 tomu, kdo nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu daní, pokutu do 500 000 Kč.

 

Vládní návrh zmírněných sankcí

 • Pokuty v pevné výši 10 tis., 30 tis. nebo 50 tis. Kč – bude možné podat žádost o jejich prominutí. V této věci lze očekávat vydání Pokynu GFŘ se seznamem polehčujících a přitěžujících okolností v řízení o prominutí pokuty. Nicméně již nyní je zřejmé, že se prominutí nebude vztahovat na plátce, kteří v posledních třech letech závažným způsobem porušili daňové nebo účetně právní povinnosti.
 • Pokuty ve výši 1 tis. Kč za opožděné podání hlášení – je navrženo automatické prominutí této sankce jednou za kalendářní rok každému plátci, pokud sám chybu napraví aniž by byl správcem daně vyzván.
 • Pokuty ve výši 1 tis. Kč vzniklé do účinnosti navrhované novely ze zákona zaniknou, čímž bude zpětně vytvořeno přechodné toleranční období.
 • Prodloužení lhůty pro reakci plátce na výzvu k odstranění pochybností v KH z původních pěti kalendářních na pět pracovních dní.

Schválení se předpokládá v rámci novely zákona přijatého v souvislosti s celním řádem.