Novela zákona o rezervách od roku 2016

30.10.2015

Novela zákona o rezervách od roku 2016

Novela zákona o rezervách od roku 2016

Zákon č. 221/2015 (v rámci dodatku k zákonu o účetnictví)

Účinnost: 1. 1. 2016

 

Tvorbu rezerv může použít také poplatník vedoucí jednoduché účetnictví, pokud vede prokazatelnou evidenci rezerv.

 

V novém § 11a až 11c ZoR je fakultativně řešena tvorba zákonné rezervy na likvidaci elektroodpadu ze solárních panelů, kterou může vytvářet provozovatel solární elektrárny, který je povinen zajistit financování, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů. Rezerva se bude jako daňově účinná tvořit za těchto podmínek:

- tvoří se nezávisle na účelově shodné rezervě vytvářené podle účetních předpisů (tj tvorba není podmíněna zaúčtováním),.

- poplatník je povinen vést evidenci o tvorbě a čerpání rezervy,

- tvoří se od prvního měsíce toho zdaňovacího období (nebo období, za které se podává daňové přiznání), ve kterém vznikla povinnost hradit příspěvek na zajištění likvidace zařízení do okamžiku, kdy bylo ukončeno odpisování zařízení, jehož je solární panel součástí a to tak, jak by toto zařízení odpisoval první vlastník podle § 30b ZDP (240 měsíců). Při technickém zhodnocení se období tvorby rezervy neprodlužuje. .

- z důvodu vstupu do likvidace či konkursu či z důvodu pachtu se rezerva neruší a v její tvorbě se pokračuje.

 

Specielní postup pro nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do 1. 1. 2013

- celkovou částkou výše rezervy je úhrnná částka financování, kterou je provozovatel povinen zaplatit, do nichž se nezahrnují částky, které již snížily základ daně z příjmů,

- měsíční tvorba je rovna podílu celkové výše rezervy a počtu měsíců, které uplynou do prvního dne zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost úhrady první platby do ukončení doby odpisování zařízení,

- roční tvorba je součinem částky měsíční tvorba a počtu měsíců ve zdaňovacím období

 

Při zjištění skutečnosti ovlivňující změnu výše rezervy, bude provedena úprava její výše počínaje zdaňovacím období, ve kterém se tato skutečnost zjistila.

Rezerva se ruší při likvidaci solárního panelu, kdy provozovatel systému likvidace předloží vypořádání provozovateli solární elektrárny.

 

Přechodná ustanovení

  1. Změny je možné použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2015.
  2. Do tvorba rezervy za zdaňovací období započaté v roce 2015 nebo 2016 je možné zahrnout i částku rezervy připadající na měsíce zdaňovacího období započatého v roce 2014, ve kterých jsou splněny podmínky pro tvorbu rezervy. Novela ZDP ve vztahu k ZoR- ke snížení základu daně v souvislosti s tvorbou zákonné nezaúčtované rezervy na likvidaci solárních zařízení (§ 23 odst. 3 písm. c) bod 10 ZDP)  
  3. Pokud bude o rezervě na likvidaci solárních zařízení účtováno a to ve shodné výši jak vyplývá ze ZoR, jedná se o daňově účinný náklad (§ 24 odst. 2 písm. i) ZDP) a to i tehdy, pokud se příjmy z provozování solární elektrárny budou zdaňovat jako ostatní příjem podle § 10 ZDP.
  4. - zvýšení základu daně v souvislosti se zrušením rezervy na likvidaci solárních zařízení.
  5. V § 23 bude mimoúčetními úpravami základu daně docházet:
  6.  

V § 25 odst. 1 písm. zr) ZDP je uvedeno, že se daňově neuznávají příspěvky placené do systému likvidace solárních panelů.