Účetnictví v podmínkách roku 2015

30.10.2015

Účetnictví v podmínkách roku 2015

Účetnictví v podmínkách roku 2015

 

Výplaty záloh na podíly na zisku z hlediska příjemce

 

Pokud by se jednalo o právnickou osobu, která by splňovala podmínky pro osvobození zálohy na podíly na zisku, příjemce bude účtovat v brutto výši, v případě nesplnění podmínek pro osvobození pak v netto výši po zdanění příjmu (ze zálohy i doplatku) srážkovou daní.

Příklad 1 - účtování u příjemce - právnické osoby

České účetní předpisy nijak neupravují účtování příjmu zálohy na podíl na zisku z pohledu příjemce. V návaznosti na zásadu věrného zobrazení je možné dovodil následující varianty:

 1. Účtování do výnosů
 2. Účtování do výnosů, v případě rizika vrácení zálohy s následnou tvorbou účetní rezervy
 3. Účtování přes zúčtovací vztahy

Výnosová varianta 

Operace           Text                                        tis. Kč              MD       D

  < -em>
 1. Pohledávka ze zálohy                             200                  351       665
 2. < -em>
 3. Doplatek podílu na zisku                        400                  351       665

Nebo

 1. Vratka zálohy                                        200                  568       361

 

Výnosová varianta s tvorbou rezervy

Operace           Text                                                   tis. Kč              MD       D

 1. Pohledávka ze zálohy                                      200                  351       665
 2. Tvorba rezervy na vrácení                               200                  554       459
 3. Vrácení zálohy                                               200                   568       361
 4. Zrušení rezervy                                              200                  459       554

                 

Rozvahová varianta

Operace           Text                                                   tis. Kč              MD       D

 1. Pohledávka ze zálohy                                     200                   351       324
 2. Celkový podíl                                                600                  351       665
 3. Zúčtování zálohy                                           200                  324       351

Nebo

 1. Vrácení zálohy                                               200                  324       361

 

Účtování recyklačního příspěvku a jeho posouzení z hlediska daně z příjmů

Právní podstatou příspěvku je zákon 185/2001 Sb. a vyhláška 352/2005 Sb.

Provozovatelům solárních elektráren byla od 1. 1. 2013 uložena povinnost uzavřít s provozovatelem kolektivního systému smlouvu na zpětný odběr a likvidaci elektrooodpadu, Na základě této povinnosti budou hrazeny poplatky na financování budoucí likvidace elektroodpadu.

Pro solární panely uvedené na trh po 1. 1. 2013 zajistí předání ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů, včetně plnění poplatkové povinnosti, výrobce nebo dovozce. Provozovatel tedy nemá žádnou poplatkovou povinnost.

 

Pro provozovatele, kteří vlastní uvedená solární zařízení, která byla uvedena na trh do konce roku 2012 tedy platí povinnost „naspořit“ prostředky na ekologickou likvidaci formou rovnoměrných dílčích splátek splatných minimálně jednou ročně v době od roku 2014 do konce roku 2018. Po zajištění likvidace solárních panelů bude provedeno provozovatelem kolektivního systému vyúčtování skutečných nákladů a bude provozovateli vrácen přeplatek na uhrazených příspěvcích.

Z hlediska účetnictví se jedná o dlouhodobou zálohu (314/221), která bude zúčtována do nákladů až v souvislosti s likvidací solárního elektroodpadu, kdy bude také vrácen případně vzniklý přeplatek. .

Podle aktuální Informace GFŘ z 19. 5. 2015 je možný jak rozvahový, tak i výsledkový způsob účtování při zachování zásady časové a věcné souvislosti s tím, že do zákona o rezervách bude navržena nová daňově účinná rezerva umožňující uplatnění i těch nákladů, které byly v roce 2014 zaúčtovány rozvahově.