Vyhláška k Zákonu o účetnictví pro podnikatele s účinností od 1.1.2016

30.10.2015

Vyhláška k Zákonu o účetnictví pro podnikatele s účinností od 1.1.2016

Vyhláška k zákonu o účetnictví pro podnikatele s účinností od 1. 1. 2016

Vyhláška č. 250/2015 Sb.

 • Změny v účetní závěrce – přehled účetních výkazů

 

Rozvaha v plném rozsahu obsahuje všechny položky z přílohy č. 1 vyhlášky a sestavují ji:

- velká a střední účetní jednotka

- malá a mikro účetní jednotka, pokud mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem

Rozvaha ve zkráceném rozsahu (I.) obsahuje položky podle přílohy č. 1 označené písmeny a římským číslicemi s výjimkou položek C.II.1 Dlouhodobé pohledávky a C.II.2 Krátkodobé pohledávky a může ji sestavovat malá účetní jednotka, která nemá povinnost ověření účetní závěrky auditorem, nebo

Rozvaha ve zkráceném rozsahu (II.) obsahuje položky podle přílohy č. 1 označené písmeny a může ji sestavovat mikro účetní jednotka, která nemá povinnost ověření účetní závěrky auditorem

 

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu zahrnuje všechny položky podle přílohy č. 1 nebo 3 vyhlášky a sestavuje ji:

- účetní jednotka, která je obchodní společností a

- z ostatních účetních jednotek ta, která je

            - velká a střední účetní jednotka

            - malá a mikro účetní jednotka, pokud mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu zahrnuje položky podle přílohy č. 2 nebo 3 vyhlášky označené římskými číslicemi nebo písmeny a výpočtové položky a může ji sestavit:

- malá a mikro účetní jednotka, která:

            - není obchodní korporací a

            - nemá povinnost ověření účetní závěrky auditorem

Zajímavostí je, že malá a mikro účetní jednotka, která nepodléhá auditu, vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, sestavuje Výkaz zisku a ztráty v plním rozsahu, ale nezveřejňuje tento výkaz ve sbírce listin.

 

Příloha v účetní závěrce

Příloha v účetní závěrce má zcela nové uspořádání, které je poplatné tomu, v jakém rozsahu je Příloha sestavována. Z tohoto důvodu jsou informace rozděleny podle jednotlivých paragrafů vyhlášky.

Základní přehled:

Velké účetní jednotky - § 39 + 39b + 39c

Střední účetní jednotky - § 39 + § 39b

Malé a mikro účetní jednotky podléhající povinnému auditu - § 39 + § 39a

Malé a mikro účetní jednotky nepodléhající povinnému auditu - § 39

 

 • Změny v účetních metodách

 

 • 47 – ocenění dlouhodobého majetku

Ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se sníží o dotaci na pořízení majetku a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku,

Za dotaci se považují:

- bezúplatná plnění, která se poskytují přímo nebo zprostředkovaně podle zvláštních právních předpisů ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, Národního fondu, ze státních fondů, z rozpočtů územních samosprávných celků na stanovený účel

- bezúplatná plnění na stanovený účel ze zahraničí z prostředků Evropské unie nebo z veřejných rozpočtů cizího státu a granty poskytnuté podle zvláštního právního předpisu.

- prominutí části poplatků, pokud to právní předpis umožňuje a příslušný orgán stanovil prominutou část poplatků za dotaci. (§ 47 odst. 6).

 • 49 – Způsoby ocenění zásob a vymezení nákladů s jejich pořízením souvisejících

Vlastní náklady zásob vytvořených vlastní činností se oceňují ve skutečné výši, nebo na základě kalkulace výroby, stanovené účetní jednotkou. Vlastní náklady zahrnují přímé náklady a mohou zahrnovat také poměrnou část variabilních a fixních nepřímých nákladů, příčinně přiřaditelných danému výkonu a vztahujících se k období činnosti. Náklady na prodej se do těchto nákladů nezahrnují. Volbu metody ocenění provede účetní jednotka s ohledem na povinnosti stanovené zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. (§ 49 odst. 5).

Účetním jednotkám je poskytnut větší prostor pro ocenění zásob nabytých vlastní činností s tím, že již není povinností respektovat povinné členění výroby na zakázkovou, sériovou a hromadnou.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - druhové členění

 

 1. Tržby z prodeje výrobků a služeb
 2. Tržby za prodej zboží
 3. Výkonová spotřeba

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží

A.2. Spotřeba materiálu a energie

A.3. Služby

 1. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)
 2. Aktivace (-)
 3. Osobní náklady

D.1. Mzdové náklady

D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

D.2.2. Ostatní náklady

 1. Úpravy hodnot v provozní oblasti

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

E.1.1. - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

E.1.2. - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné

E.2. Úpravy hodnot zásob

E.3. Úpravy hodnot pohledávek

 III. Ostatní provozní výnosy

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

III.2. Tržby z prodaného materiálu

III.3. Jiné provozní výnosy

 1. Ostatní provozní náklady

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu

F.3. Daně a poplatky

F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

F.5. Jiné provozní náklady

 * Provozní výsledek hospodaření (+/-)

 1. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly

IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba

IV.2. Ostatní výnosy z podílů

 1. Náklady vynaložené na prodané podíly
 2. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba

V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

 1. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem
 2. Výnosové úroky a podobné výnosy

VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

 1. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti
 2. Nákladové úroky a podobné náklady

J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

 VII. Ostatní finanční výnosy

 1. Ostatní finanční náklady

 * Finanční výsledek hospodaření (+/-)

 ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

 1. Daň z příjmů

L.1. Daň z příjmů splatná

L.2. Daň z příjmů odložená (+/-)

 ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

 1. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

 * Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.

 

 

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.

Směrná účtová osnova – přehled změn

Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky

21 - Peněžní prostředky v pokladně

22 - Peněžní prostředky na účtech

23 - Krátkodobé úvěry

24 - Krátkodobé finanční výpomoci

25 - Krátkodobý finanční majetek

 

Účtová třída 5 - Náklady

58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

 

Účtová třída 6 - Výnosy

60 - Tržby za vlastní výkony a zboží

61 - Změny stavu zásob vlastní činnosti

62 - Aktivace