Změna zákona o účetnictví od 1. 1. 2014

1.1.2014

Změna zákona o účetnictví od 1. 1. 2014

Zákonné opatření č. 344/2013 Sb., vydané dne 5. 11. 2013 ve Sbírce zákonů.

Vymezení účetních jednotek (§ 1 ZÚ)

Mezi účetní jednotky se nově řadí:

  • svěřenské fondy podle občanského zákoníku.
  • fondy obhospodařované penzijní společností,
  • investiční fondy bez právní osobnosti,

Přeformulací § 1 odst. 2 písm. b) ZÚ se účetní jednotkou výslovně stávají zahraniční jednotky, které jsou podle právního řádu, podle kterého jsou založeny, nebo zřízeny, účetní jednotkou, nebo jsou povinny vést účetnictví.

Ve vztahu ke „sdružení bez právní subjektivity“ používají i účetní předpisy pojem společnost a jednotlivé účastníky sdružení pak novela zákona nazývá „společníci sdružení ve společnosti“, což je pojem mírně odlišný od pojmu užívaného daní z příjmů a daní z přidané hodnoty.

Odpovědnost za vedení účetnictví u účetních jednotek bez právní osobnosti (§ 4a ZÚ)

Za vedení účetnictví svěřenských fondů, včetně sestavení účetní závěrky a naplnění ostatních povinností stanovených tímto zákonem, odpovídá správce; je-li několik správců pověřených společnou správou, odpovídají společně a nerozdílně. Obdobně je řešena odpovědnost za vedení účetnictví i v dalších účetních jednotkách bez právní osobnosti.

Povinnost ověření účetní závěrky auditorem (§ 20 ZÚ)

Povinnému ověření účetní závěrky auditorem podléhá svěřenský fond za splnění podmínek stanovených v § 20 odst. odst. 1 písm. a) ZÚ – tj. za podmínek vztahujících se na povinné ověření účetní závěrky auditorem pro akciové společnosti.

Odpisování majetku nebo jeho části (§ 28 odst. 1 ZÚ)

Zákon o účetnictví stanoví, že majetek nebo jeho části, které stanoví prováděcí předpis, se neodpisuje. Z tohoto důvodu je také vypuštěno ustanovení, že se neodpisují pozemky. Tento úkol pak připadne prováděcímu předpisu. Je však možné konstatovat, že pozemek jako část zemského povrchu, či půda, nebude i nadále účetně odpisován.